Opłata skarbowa
Poniedziałek, 28 Wrzesień 2009 09:10
Nr rachunku, na który należy uiszczać opłatę skarbową:
Getin Noble Bank S.A.
66 1560 0013 2885 7118 4000 0002

 


Wydział Finansowo – Budżetowy Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz informuje, iż z dniem 01.01.2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635), która wprowadziła istotne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.
Jedną z najważniejszych zmian jest sposób jej wnoszenia – zamiast zakupienia znaków opłaty skarbowej należy ją wpłacać w kasie lub na konto bankowe urzędu.
 


Co podlega opłacie skarbowej od 1 stycznia 2007 r.?
Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2007 r. opłacie skarbowej podlega:

  • w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowy.


Kiedy powinno się dokonać opłaty skarbowej?

W myśl nowych przepisów zapłata opłaty skarbowej następuje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia czy też złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub ich odpisów, wypisów lub kopii (art. 6 ustawy o opłacie skarbowej).

Kiedy można się starać o zwrot opłaty skarbowej?

Zwrot opłaty skarbowej następuje w przypadku, gdy uiszczona opłata skarbowa była, w momencie zapłaty, świadczeniem należnym, a dopiero późniejsze zaistnienie, przewidzianych w umowie, okoliczności powoduje obowiązek zwrotu opłaty. Zwrot opłaty skarbowej następuje w kwocie nominalnej i nie podlega oprocentowaniu w wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
Wobec powyższego nie dokonanie czynności urzędowych, nie wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), od których uiszczono opłatę skarbową, skutkowało będzie obowiązkiem dokonania jej zwrotu na rzecz podmiotu, który dokonał jej zapłaty(art. 9 ustawy o opłacie skarbowej).

Zwrot opłaty skarbowej dokonywany jest na wniosek zainteresowanego.W jaki sposób i w jakim miejscu można zapłacić opłatę skarbową?
Począwszy od 2007 roku opłatę skarbową należy uiszczać:

  • w kasie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz
- przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21:
Pon. (8.00 – 16.00)
Wt. - Pt. (7.30 – 15.00)

 

  • lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz:
Getin Noble Bank S.A. 66 1560 0013 2885 7118 4000 0002